Az országos munkacsoport találkozókon, valamint a szakmai műhelytalálkozókon elhangzottak összefoglalása.

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet módszertani szakmatámogatási hálózatán belül az országos szakterületi munkacsoportok aktív tevékenységükkel minden területen igyekeztek hatékonyan hozzájárulni a területek munkájához válaszokat találni a felmerülő kérdésekre és megoldási lehetőségeket kínálni a dilemmákra. A különböző szakterületi munkacsoportok folytatták az előző években megkezdett közös munkát, mely további alternatívákat kínál a személyközpontú és szükségletalapú ellátásszervezés megteremtésére a folyamatát támogató feltételek meghatározásával a szükséges jogszabálymódosítási javaslatok kidolgozásával. Több szakmai anyag és módszertani útmutató összeállítása van folyamatban reagálva a mindennapi munkavégzés során felmerülő új kihívásokra a szakemberek munkájának segítése érdekében.

A Család és Gyermekjóléti Országos Munkacsoport márciusi találkozóján a tagok részletesen átbeszélték a 2024 évi szakmai tervet, melynek fókuszában a kapcsolattartási ügyeleti szabályozás áll. Kiemelésre került, hogy a korábbi anyagok összegyűjtése, megkérése mellett az anyag elkészítéséhez tisztázni szükséges a szakmai tartalmat, a keretrendszert, a fogalmakat és a szakembereket. Lényegi szempont, hogy a kapcsolattartási ügyelet középpontjában a gyermek áll.

A területekről hozott problémákkal, jelzésekkel kapcsolatban a csoporttagok beszéltek az esetmenedzserek személyes adatainak zártan kezelésének jelentőségéről, a szakmai anyagok közzétételéről a SZÁP-on, az óvodai és iskolai szociális segítésről, a speciális iskolák és óvodák tekintetében a gyermekképviseletről, a szülő és pedagógus együttműködéséről. Megfogalmazásra kerültek az utcai szociális munka financiális nehézségei, a védőoltásokkal kapcsolatos problémák, a kórházi szociális munkás családsegítéssel kapcsolatos kompetenciahatárai és a szakmai védelem hiánya.

A csoporttagok tájékoztatást kaptak az online GYVR képzések lehetőségéről. Felmerülő igény esetén időpont egyeztetés szükséges a képzés vezetőivel.

Kezdeményezésre került a Gyámhivatali problémák ismételt összegyűjtése és továbbítása az ágazatirányítás felé.

Az Átmeneti Gondozás Országos Munkacsoport az elmúlt időszakban több alkalommal találkozott online térben és személyesen is. A munkacsoporttagok összegyűjtötték a TSZR-ek működésével kapcsolatos tapasztalataikat, értékelték az elmúlt időszakot, illetve javaslatokat fogalmaztak meg az új pályázati időszakra vonatkozóan.

A 2024 évi elvégzendő feladatok céljai közt szerepel a GYÁO módszertani útmutató elkészítése, melyhez a 2011 évi TÁMOP 5.4.1 keretén belül elkészített Gyermekek otthona szakmai anyag kiváló alapot nyújt. A mindennapi munka során felmerülő új kihívásokra és problémákra adható válaszok, javaslatok kulcsfontosságúak a módszertani útmutatóban, melynek elkészítése a GYÁO szakembereinek bevonásával történne. A cél érdekében almunkacsoport létrehozása történt, melynek vezetője Soósné Nagy Katalin.

A külső férőhelyek listájának összeállítása, működtetésének felmérése és a jó gyakorlatok összegyűjtésére, pályázatok monitorozására ugyancsak almunkacsoport létrehozása történt, melynek vezetője Erdélyi Zsuzsanna. Az összeállításra kerülő szakmai anyagot az ATOSZ októberi konferenciáján készülnek bemutatni.

A találkozókon a munkacsoporttagok átbeszélték jogszabálymódosítási javaslataikat, mely többek között a krízisközpontba bekerülő ellátottak védelmével, a férőhely finanszírozással, a családi pótlék kérdésével, az érdekképviseleti fórum átgondolásával kapcsolatban merült fel.

Az Idősügyi Országos Munkacsoport február havi találkozóján a tagok egyeztettek a 2024 évi munkatervről az NSZI visszajelzése alapján. Az idősek bentlakásos intézményei számára készülő szakmai ajánlás dokumentum minisztériumi elvárásaihoz kapcsolódó módosítási javaslatok alapján a csoporttagok részéről megerősítésre került, hogy a jogszabályi szövegezés helyett annak magyarázatát tartalmazza az irat, módszertani alternatívát kínálva a szolgáltatók számára.

A márciusi, áprilisi online találkozókon a munkacsoport beszélt a kötelező továbbképzések elindulásáról, az elérhető e-learing képzésekről, az OJKF felület használatáról, a regionális kollégák elérhetőségéről. A falu- és tanyagondnokok érdeklődése is jelentős az elérhető lehetőségekkel kapcsolatosan. A kötelező továbbképzésekre történő jelentkezés módjáról további beszélgetést kezdeményeznek. A csoporttagok érintették a házi segítségnyújtás feladatainak ellátásában való együttműködés kérdéskörét, mely egy további találkozó témája lesz, melyhez előzetes egyeztetések és gyakorlati tapasztalati információgyűjtés szükséges.

Április hónapban került sor az Idősügyi Országos Munkacsoport és az Országos Pszichiátriai Munkacsoport harmadik közös találkozójára a megkezdett munka folytatásaként. A közös munka célja az idős szükségletű pszichiátriai betegek szükségletalapú ellátásának megteremtése a szakellátásban.

A Hajléktalanügyi Országos Munkacsoport tagjai a tavaszi időszakban online térben és személyesen is tartottak találkozót. Az ülések főbb témái között a szerepelt az idei év krízis időszaka, hogyan zajlott a TSZR-eknél, voltak-e kirívó esetek. Összegzésre kerültek a szinte valamennyi TSZR által tartott kríziszáró szakmai műhelyek és szakmai napok. A munkacsoporttagok átbeszélték az Éjjeli Menedékhelyek szakmai ajánlásával kapcsolatos visszajelzéseket, melyeket pozitívnak értékeltek. A szakmai ajánlásnak induló anyag végül módszertani útmutatóként kerül összeállításra és bemutatásra a szakemberek részére.

Az Országos Addiktológiai Munkacsoport az elmúlt időszakban több találkozót is tartott online térben és személyesen is. A márciusi találkozókon megbeszélésre került a komplex támogatási szükségletfelmérés és a szolgáltatás finanszírozása, a szenvedélybetegeket ellátó TL-ek szakmai tartalma, szabályozása. A munkacsoporttagok megfogalmazták az ellátórendszer humánerőforrás problémáját, a munkakörhöz kötött képzésekkel kapcsolatos kérdéseiket és tájékoztatást hallhattak a szociális továbbképzési rendszer aktuális kérdéseiről.

Az áprilisi online találkozó fő témája volt a kettős diagnózisú betegekkel összefüggő tapasztalatok, dilemmák az alap -és szakosított ellátás területén. Ehhez kapcsolódóan a munkacsoporttagok kiemelték az előgondozás jelentőségét, a speciális szakmai munkatársak igényét, a kliensek ápolási igényét. A probléma aktualitása okán megfogalmazódott a határterületek vonatkozásában az adott országos munkacsoportok (hajléktalanügyi, idősügyi, pszichiátriai) megkeresése a közös gondolkodás érdekében.

Májusban a találkozót a munkacsoport tagjai egy intézménylátogatás keretén belül tartották a MRE KIMM Fiatalkorúak Drogterápiás Otthona Ráckeresztúr intézményben. A résztvevők megtekinthették a TL házat és PPT előadást hallhattak a TL házakról. Ezt követően a felnőtt rehabilitációs, majd a tini rehabilitációs részen tettek látogatást. Mindkét helyen ellátottak közreműködésével ismerhették meg az intézményt, majd közös beszélgetéssel zárták a találkozót. Az intézménylátogatás folyamán több, értékes szakmai kérdés merült fel, melyek megbeszélését a következő ülésen folytatják.

Az Országos Pszichiátriai Munkacsoport márciusi online találkozóján a csoporttagok egyeztettek a szakmatámogatási füzet tartalmához kapcsolódóan a BM és az NSZI részéről érkezett visszajelzések alapján a szükséges módosítások, korrektúrák, pontosítások elvégzéséről és további három, jelenleg szerkesztés alatt álló cikk végső elkészítésének idejéről. Átbeszélésre került egy, az NSZI-hez érkezett állásfoglalás kérő levélben megfogalmazott probléma a szolgáltatási jogviszonyban intézményi szabályokat folyamatosan sértő, nem normakövető igénybe vevő személlyel kapcsolatos intézményi fellépés lehetőségeiről. A csoporttagok egyetértettek abban, hogy a felvetett kérdéscsokor rávilágít egy régmúlt óta fennálló nehézségre, egy hiányzó ellátási területre a nem együttműködő kliensek szolgáltatás biztonsága kapcsán, mely probléma megoldása nem lehetséges kizárólag a szociális szolgáltatások területén.

Idősügyi Országos Munkacsoport és az Országos Pszichiátriai Munkacsoport harmadik alkalommal ülésezik az idős szükségletű pszichiátriai diagnózisú kliensek személyközpontú ellátásszervezésével kapcsolatban. A találkozón az előzmények összefoglalását követően a munkacsoportok tagjai finanszírozási nehézségekről, a kockázatokról, nehézségekről, az edukációról, az előgondozás fokozottabb jelentőségéről, a farmakoterápia megfelelő használatának indokoltságáról. Megvizsgálásra került a szakmai hatékony kliens-út biztosítása, ehhez kapcsolódóan az idős pszichiátriai szükségletű kliensek idősotthoni ellátásának feltételei, idősotthoni igénybevételének folyamatát támogató feltételek meghatározása.

A munkacsoportok egyelőre a szakosított ellátások közötti áthelyezés folyamatát támogatják, az igénybe vevő otthonából való felvételt nem. A tagok egyeztettek a szükséges jogszabálymódosítási javaslatokkal kapcsolatban és meghatározták a következő lépéseket.

Szakmai műhelytalálkozók

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Család – és Gyermekjóléti Központok és Szolgálatok részére szervezett szakmai műhelytalálkozóra 2024. április 11. került sor Sopronban „Kortárscsoportok közötti bántalmazás az iskolában” címmel. A találkozó során a résztvevők meghallgathatták Cservenák Helga a Soproni Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Főelőadója „Ne legyenek fekete zászlók iskoláinkon!” című előadását, melyben ismertette a korosztályok büntethetőségét, kisfilmes prezentáció bemutatásával az iskolai bűncselekményeket és kitért a rendőrség iskolákkal való együttműködésére. Grieszlerné Dr Katona Mónika a Lackner Kristóf Általános Iskola pedagógusa Bűnmegelőzés az iskolában címmel tartott előadást, melyben kiemelte a „Z” generáció sajátosságát, jellemzőit, szükségleteit, beszélt az iskolában megjelenő erőszak, kiközösítés, bántalmazás formáiról, fokozatairól és a pedagógusok cselekvési lehetőségeiről, kitért a szociális kompetenciát fejlesztő tevékenységek, az élménypedagógia, az érzékenyítés, a közösségfejlesztés, a megelőzés és a segítségkérés jelentőségére. Az előadásokat követően beszélgetés bontakozott ki a résztvevők között, mely remek lehetőséget nyújtott a hallottak alapján a tapasztalatok, jó gyakorlatok megbeszélésére.

Az Idősügyi munkacsoport almunkacsoportja szervezésében a Veszprém vármegyei falu- és tanyagondnokok részére május hónapban szakmai műhely és szakmai nap is megrendezésre került. 2024. május 3. és 9. napján az alapképzésben részt vevő falu- és tanyagondnokok Bakonyságon egy műhelymunka keretében megismerkedhettek a Területi Szakmafejlesztési és Szakmatámogatási Rendszerrel, bemutatásra került a Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegyékben létrejött Szakmafejlesztési és Szakmatámogatási Központ szervezeti felépítése, tevékenysége. Május 29. napján Balatonedericsen 37 fő falu- és tanyagondnok részvételével tartottak szakmai napot. A program során Németh László a házigazda település polgármestere bemutatta a községet, Töreky-Szabó Nikolett tanyagondnok pedig ismertette a tanyagondnoki körzetét és tevékenységét. Kollár András főállású szakmatámogatási (módszertani) munkatárs tájékoztatta a résztvevőket a falu-és tanyagondnokok kötelező továbbképzésével kapcsolatos jogszabályi háttérről, bemutatta az OJKF továbbképzési felületét. Schumacher Mária szakmatámogatási (módszertani) munkatárs az Országos Idősügyi Munkacsoport Falu- és tanyagondnoki almunkacsoport tevékenységéről tartott összefoglaló beszámolót.

                                             Horváthné Horváth Éva Mária                                       szakmatámogatási (módszertani) munkatárs

Kapcsolódó Dokumentumok

„Szakápolás dilemmái a bentlakásos szociális intézményekben”

2024.06.30.

„Bántalmazás felismerése és teendők az átmeneti gondozásban” műhely Sopronban

2024.06.30.

„Kortárscsoportok közötti bántalmazás az iskolában” műhely Sopronban

2024.06.30.