Szakmai tevékenységünk

Rólunk

A Belügyminisztérium felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdetett a szociális szolgáltatások (alap- és szakosított ellátás) és a gyermekjóléti alapellátás vonatkozásában területi szakmatámogatási rendszer létrehozására.

A szakmatámogató hálózat létrehozásával lehetőségünk adódik mind területi, mind szakterületi vonatkozásban lefedni az adott területi egység teljes szociális- és gyermekjóléti alap-és szakellátási szolgáltatási spektrumát.

Szakmatámogatási feladatainkat a Belügyminisztérium és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel kötött Együttműködési megállapodás keretében látjuk el Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyékben A szakmatámogatási hálózati megbízatásunk határozott időre, 3 éves időtartamra szól, 2021. szeptember 1-jétől – 2024. december 31-ig.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-dunántúli Régiójának fogyatékos személyek nappali ellátását nyújtó intézménye, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona, mint gesztorszervezet látja el a szakmatámogatási feladatokat – a „Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása 2021” – program keretében.

Tevékenységünket 10 konzorciumi partnerrel együtt végezzük a TSZR – 2021 projekt keretében a szociális alap-és szakellátásokra, valamint a gyermekjóléti alapellátásra vonatkozóan.

Konzorciumi partnereinkkel közösen a szakmatámogatási hálózat kialakítása során azt a célt fogalmaztuk meg, igazodva a projektben vállalt feladatainkhoz, hogy a szolgáltatást nyújtók számára helyi szinten segítsünk abban, hogy a működéshez szükséges szakmai együttműködéseket kialakítsák és fenntartsák, erőforrásaik maximalizálásával a helyi szükségletekre reagáló magas minőségű szolgáltatást tudjanak biztosítani.

A szakmatámogatási feladatellátás során megszervezzük a hatékony információáramlást, támogatjuk az ellátások egységes szemléletű szakmai megvalósítását, amely során sor kerül a terminológiai keretek és minőségi kritériumok tisztázására. Mindebben fontos a konzorcium koordinatív szerepe az ellátási területeken.

A feladatellátás egyik szakmai fókusza, hogy a szakmaközi együttműködések erősítésében nyújtott támogatás közvetetten az érintett földrajzi terület gyermekvédelmi, egészségügyi és köznevelési szolgáltatásaira is hatással legyen.

E kiemelt cél eléréséért meghatároztuk fő feladatainkat, amelyeket számos egyéb szakmatámogatási tevékenység egészít ki, melyek a következők:

Szakmai tevékenységeink:

 • Az NSZI felkérésére a működést engedélyező kormányhivatal kirendelés alapján a bejegyzési eljárás keretében a szakmai program véleményezésében való részvétel
 • Az NSZI felkérésére a kormányhivatal szakértőként való kirendelése alapján engedélyesek működésének ellenőrzésében való részvétel az NSZI-vel együttműködve
 • Szakmai ajánlások, útmutatók készítése a területen jelentkező szükségletek, szakmatámogatási tevékenység során észlelt problémák és célirányos felmérések alapján,
 • a Belügyminisztérium és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet megkeresésére Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyék vonatkozásában a szociális szolgáltatásokról, illetve a szociális szolgáltatások humánerőforrás helyzetéről adatot gyűjt és szolgáltat,
 • Szakmai műhelyek szervezése szakmacsoportonként (egy-egy szakterületre fókuszálva)
 • idősellátás, beleérte a kapcsolódó alapszolgáltatásokat: étkeztetés, házi segítségnyújtás, falu- és tanyagondnoki szolgáltatás
 • fogyatékos személyek részére biztosított ellátások
 • pszichiátriai és szenvedélybetegek részére biztosított ellátások
 • hajléktalan személyek részére biztosított ellátások
 • család- és gyermekjóléti szolgáltatás – megyénként
 • Konkrét ügyekben, krízishelyzetekben esetmegbeszélés szervezése
 • Szakmai iránymutatások, jogértelmezést segítő tájékoztatások, módszertani segédletek és gyakran ismételt kérdések összeállítása, állásfoglalások készítése
 • Statisztikák, kimutatások, felmérések, kutatások, elemzések készítése, valamint információkat gyűjt a Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyék ellátórendszerének sajátosságairól, az alkalmazott módszerekről, az információkat összesítjük kiértékeljük, a beérkezett adatokat és az azokból készült elemzéseket az NSZI által működtetett Szociális Ágazati Portál területi szakmatámogatói alpontjában és saját honlapunkon folyamatosan közzétesszük
 • negyedévente Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyék vonatkozásában az ágazatot érintő hírekről, változásokról, egyéb információkról összefoglaló dokumentumot hírlevelet adunk ki,
 • az új szakmai módszereket és az új szolgáltatási formákat folyamatosan
  megismertetjük a szociális- és gyermekjóléti alapellátási szolgáltatókkal,
  intézményekkel,
 • szakmatámogatási munkatársaink szakterületi ellátási forma szerint tájékoztatják a hozzájuk forduló, az ellátást igénybevevő személyeket a szociális ellátás igénybevételének feltételeiről, az eljárásról.
 • figyelemmel kísérjük a szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátások működése során a jogszabályokban előírt feltételek teljesítését, szakmai szabályok
  érvényesülését, és a tapasztalatokról tájékoztatja a Belügyminisztérium és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetet,
 • Szakmai célvizsgálatok lefolytatásban történő részvétel a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet felkérésével és a Slachta Margit Nemzeti SzociálpoIitikai Intézet iránymutatása alapján,
 • Segítséget nyújt a szolgáltatástervezési koncepciók kidolgozásához
 • Együttműködés az egyházi módszertani intézményekkel

Elsődleges célunk az, hogy széleskörű, szoros szakmai együttműködés keretében hatékonyan segítsük a Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyékben működő szociális ellátást biztosítók és fenntartók szakmai tevékenységét.