Sopron és környéke Család- és Gyermekjóléti Ellátás Intézete, Támogató Szolgálat

„A törvény, amely kimondja, hogy a fogyatékossággal élő embernek joga van az akadálymentes és biztonságos környezethez, még nem jelenti az akadályok tényleges megszűnését, az Alkotmány és a diszkrimináció tilalmát kimondó törvények pedig nem járnak az előítéletek, a gondolatokat béklyóba verő, káros sztereotípiák felszámolásával. Ahhoz, hogy a fogyatékossággal élő ember valóban egyenlő esélyekkel élhesse az életét, a legszélesebb értelemben vett módon, morálisan és fizikailag is akadálymentes világnak kell őt körülvennie. Fontos, hogy a speciális igényeinek megfelelő, okos segítséget empatikus és toleráns módon, emberi méltósága tiszteletben tartásával kapja meg a többségi társadalom tagjaitól. Ez a szolidaritás az alapja annak, hogy minden ép ember azzal a tudással és biztonsággal élhesse az életét, hogy ha neki lenne szüksége társadalmi segítségre, ő is megkapná.” Kálmán Zsófia

(In: A Taigetosztól az esélyegyenlőségig / Kálmán Zsófia, Könczei György. Bp. : Osiris, 2002.)

A Sopron és Környéke Család- és Gyermekjóléti Ellátás Intézete integrált szociális és gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény. Egyik önálló szakmai egysége a támogató szolgálat. Ellátási területe Sopron város és Ágfalva, Fertőrákos, Harka, Kópháza községek közigazgatási területe. A Támogató Szolgálat dolgozói létszáma 5 fő. A szállító szolgáltatást a 2021. évi pályázaton nyert Ford Transit típusú gépkocsival látja el. Ellátotti létszáma közel 50 fő, várólista nincs.

Elérhetőségek:
Sopron, Kossuth Lajos utca 10.

Ügyfélfogadás: szerda, 10:00 – 12:00

A szolgálat elérhető munkanapokon 8:00 – 16:00 között.

Email: tamogatoszolgalat-sopron@gyerko.hu

Kik vehetik igénybe a szolgáltatást?

A szolgáltatást olyan fogyatékossággal élő személyek vehetik igénybe – kortól függetlenül –, akik fogyatékossági támogatásban vagy magasabb összegű családi pótlékban részesülnek.

 • látássérült,
 • mozgáskorlátozott,
 • értelmileg akadályozott
 • hallássérült,
 • halmozottan fogyatékos,
 • autista személyek.

Milyen segítséget nyújt a szolgálat?

–          személyi szállítás előre egyeztetett időpontban

 • nevelési-oktatási intézménybe
 • egészségügyi intézményekbe
 • közintézményekbe
 • különböző programokra, fejlesztésekre
 • munkahelyre
 • rokonokhoz, ismerősökhöz

–         személyi segítés a fogyatékos személy körüli teendők ellátására

 • segítségnyújtás étkeztetésben, öltözködésben, mosakodásban
 • háztartási munkák segítése
 • bevásárlás megbízás alapján vagy a segített személlyel együtt
 • ügyintézés megbízás alapján vagy a segített személlyel együtt
 • kísérés a segített személy által kért helyekre, programokra

A Támogató Szolgálat valamennyi szolgáltatása (gondozás, szállítás, kísérés, terápiás segítés, tanácsadás, ügyintézés, információnyújtás) egyaránt fontos, és egymást kiegészítve működik, az ellátott szükségleteihez igazodva. A Támogató Szolgálat szorosan együttműködik a család- és gyermekjóléti szolgálattal, aki a szükség szerint ellátja az esetvezetést.

Szakmai kapcsolatunk a társintézményekkel, civil szervezetekkel, egyesületekkel is jó. Évek óta nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki.

Az igénybevétel feltételei

 • szociálisan rászoruló személy, aki fogyatékossági támogatásban részesül, vagy az, aki vagy akinek szülője emelt összegű családi pótlékban részesül, kedvezményesen veheti igénybe a szolgáltatást.
 • szociálisan nem rászoruló személy, aki egészségkárosodott, de fogyatékossági támogatásban vagy emelt összegű családi pótlékban nem részesül, önköltségi áron veheti igénybe a szolgáltatást.

Az igénybevétel módja

 • Az ellátások igénybevétele önkéntes, az igénylő (vagy törvényes képviselője) kérelmére történik. Az igényt be lehet jelenteni személyesen a szolgálat irodájában, telefonon, faxon, e-mailen.
 • Az igény a szolgálatvezetőhöz érkezik, aki segít a probléma feltárásában, majd rögzíti az igényt, annak gyakoriságát.
 • Ezután szerződésben rögzítik a szolgáltatás formáját, idejét (határozott, határozatlan), valamint a fizetendő, a szociális rászorultságnak megfelelő térítési díj mértékét.
 • Az ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt, melyről írásban értesíti a szolgáltatást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.

A szakemberek az intézményt felkereső, vagy ide irányított felnőttekkel és gyermekekkel foglalkoznak prevenciós és korrekciós céllal, melyet tanácsadási, ügyintézési és gondozási tevékenység, illetve különböző szolgáltatások közvetítése és nyújtása formájában valósítanak meg.

Az intézmény tevékenységeit a helyi lakossági igények, a vonatkozó jogszabályok kötelezettségei és szakmai előírásai, továbbá a határozatlan időre szóló működési engedély alapján végzi.

A potenciális célcsoport és az őket ellátó intézmények ismerik a szolgáltatást. Az intézmények partnerként tekintenek rá, a magánszemélyek egymásnak ajánlják a kollégák munkáját.

Kapcsolat