Sopron és környéke Család- és Gyermekjóléti Ellátás Intézete, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a Sopron és Környéke Család- és Gyermekjóléti Ellátás Intézetének önálló szakmai egysége

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat személyes szociális segítő tevékenységet folytat Sopron Megyei Jogú Város, valamint Ágfalva község, Fertőrákos község, Harka község és Kópháza község közigazgatási területén.

A család- és gyermekjóléti szolgálatban nyújtott általános és speciális segítő szolgáltatás olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, gyermekek, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. A család- és gyermekjóléti szolgálat általános és speciális segítő szolgáltatásai keretében segítséget nyújt a társulás közigazgatási területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a segítő tevékenységet integráltan, a családot, mint egységes egészet kezelve nyújtja. Legfontosabb alapelve az egyéni szükségletek figyelembe vételének elve, miszerint a család minden tagjának szükségleteit vizsgálva, azokat rendszerbe állítva tervezi meg a szakember a segítő munka folyamatát. Amennyiben a segítő tevékenység során gyermek veszélyeztetettségét észleli, a gyermek legjobb érdekének előtérbe helyezésével jár el. Másik fontos alapelv a részvétel elve, miszerinta segített személyt a kapott szolgáltatáshoz kapcsolódó döntésekbe bevonják, a döntéshez szükséges információkat megkapja, a segítő folyamat aktív résztvevője.

Az ellátás célja, hogy a prevenció, mint alapelv érvényesülhessen. Fontos, hogy a gyermek és családja lakóhelyén kaphassa meg mindazt a támogatást és segítséget, amely a gyermek jóllétéhez szükséges.

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek különös védelmét szem előtt tartva és szolgálva képes az ellátási területen élő gyermekek, családok, egyének sorsát, igényeit és szükségleteit figyelemmel kísérni, szükség esetén a számukra megfelelő és hatékony segítséget nyújtani.

Az ellátottak köre:

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkája és hatásköre kiterjed az ellátási területen élő bármely gyermekre, a gyermekek minden korosztályára, a családokra, a gyermektelen családokra és az egyedülállókra, valamint a figyelembe veendő szükségletek összességére. Gondozási tevékenysége során figyelembe veszi a gyermekek mindenek felett álló érdekét.

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat fogadja a panaszával hozzá forduló gyermeket és segíti őt problémája megoldásában. A Szolgálat munkája nem csak a veszélyeztetett gyermekekre irányul, hanem minden családra, a kockázati csoportokra is.

Szolgáltatásaink:

 • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás
 • az anyagi nehézségekkel küszködők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése
 • családgondozás
 • környezettanulmány készítése
 • mediáció
 • álláskeresők ellátása
 • csoportokban végzett tevékenységek
 • szabadidős programok szervezése
 • észlelő- és jelzőrendszer működtetése
 • közvetítés:
 • jogi tanácsadásra
 • pszichológiai tanácsadásra
 • korrepetálásra
 • az intézmény által nyújtott más szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz
 • más szolgáltatóhoz, más alapellátásba, szakosított ellátásba

Kapcsolat